In English
Абітурієнту
Кафедра космічної радіофізики

Головна сторінка
Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Відомі випускники  та кращі студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Національне надбання

Документація кафедри


Посилання:


Запрошуємо до кафедри космічної радіофізики (заснована у 1964 році)

Дізнайся про чорні діри, квазари, джети, наноструктури, гравітаційне лінзування випромінювання далеких галактик, про явища в навколоземному та навколосонячному просторі, про радіовипромінюваня магнітосфер планет та сонця, про кіральність та біанізотропію, та про багато інших явищ природи, які протікають на просторових масштабах від нанометрів до мільярдів світлових років. Проводь експерименти з використанням міліметрового та декаметрового радіотелескопів УТР-2 Радіоастрономічного інституту НАН України, радарів Доплерівського зондування та часткових відбиттів і радіоприймачів сигналів штучних супутників Землі систем GPS та ГЛОНАС, які розташовані на Радіофізичній обсерваторії. Проводь дистанційне зондування навколоземного довкілля з використанням електромагнітного випромінювання в діапазоні частот від сотень гігагерц до тисячних часток одного герця,  спостереження космічної погоди та електромагнітного випромінювання від планет, сонця та далекого всесвіту. Навчись проводити теоретичні дослідження з електродинаміки та теоретичної астрофізики, розробляти та виготовляти сучасні програмно-апаратні комплекси як для дистанційного зондування та моніторингу навколоземного довкілля так і для застосування їх в багатьох галузях народного господарства, писати сучасне програмне забезпечення для обробки експериментальних даних.

Всі ці та багато інших можливостей відкриваються для тебе, коли ти вирішиш здобути кваліфікацію бакалавра або магістра на кафедрі космічної радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.


Сторінка посилань на дослідження навколоземного простору

Сторінка посилань на астрономічні дослідження

Радіофізичний факультет

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Звіт

про роботу кафедри космічної радіофізики

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

в 2019/20 навчальному році

 

Кадри

У 2018/19 навчальному році на кафедрі працювали 11 викладачів, серед яких 5 штатних (4 ставки), 6 зовнішніх сумісників (1,1 ставки), 1 член-кореспондент НАН України, 6 докторів наук, 5 кандидатів наук, 7 професорів і 4 доценти.

Серед науково-педагогічних працівників 100 % мають наукові ступені та вчені звання.

У 2019 р. науковий співробітник кафедри Милованов Ю. Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Постійними завданнями в цій сфері залишаються сприяння підготовці кадрів вищої кваліфікації і підтримка талановитої молоді.

Навчальна і методична діяльність

Пріоритетним завданням кафедри було забезпечення високого рівня навчального процесу, дотримання державних стандартів вищої освіти та вимог Міністерства освіти і науки України.

У 2018/19 навчальному році обсяг навчальної роботи склав 2679 годин. Середне навантаження на 1 ставку – 525 годин.

Для підвищення ефективності управління навчальним процесом у 2018/19 навчальному році продовжувалися роботи зі створення системи електронного документообігу між кафедрою, деканатом та навчальною частиною з використанням електронних форм документів, які забезпечують планування та контроль навчального процесу у відповідності до проекту 5.3 Стратегія розвитку Каразінського університету на 2019 – 2025 роки.

У 2018/19 навчальному році на кафедрі навчалось 7 студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (РР-46), та 8 студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (4 студенти групи РР-56, 4 студенти групи РР-66).

Навчально-виробнича практика студентів проводилась згідно з наскрізними програмами практики на стаціонарній базі практики. 100 % керівників практик мали вчені ступені та звання.

На кафедрі навчався 1 аспірант.

У 2018/19 навчальному році за освітньо-кваліфікаційним рівнями "бакалавр" і "магістр" захистили дипломні роботи 11 студентів денного відділення.

За 2018/19 навчальний рік підвищив кваліфікацію 1 науково-педагогічний працівник (без відриву від виробництва).

Кафедра брала участь у методичних семінарах Центру електронного навчання.

Кафедра брала участь у ХІХ виставці-конкурсі навчальної літератури, конкурсі кафедр на краще науково-методичне забезпечення.

Викладачі кафедри брали участь в конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема, в Другій Італійсько-Українській науковій конференції «Багатохвильова астрофізика від радіо до гамма-променів» 25–27 вересня 2018 року.

Протягом року проводилися роботи з модернізації комп’ютерного класу. Діяльність зі зміцнення технічної бази навчального процесу, оновлення комп’ютерного парку, впровадження інформаційних технологій – один з пріоритетів роботи кафедри.

Кафедра брала участь в університетському моніторингу якості навчального процесу, визначенні рейтингу кафедр і факультетів за підсумками навчального року.

На кафедрі проводиться робота з оновлення та розміщення на веб-сайті інформаційних матеріалів для студентів, матеріалів з питань організації навчального процесу.

Кафедра брала участь у пошуку обдарованої учнівської молоді, вела профорієнтаційну роботу, роботу з формування якісного контингенту абітурієнтів.

У рейтингу кафедр природничо-математичного профілю за результатами діяльності у 2018/2019 навчальному році кафедра посіла 16 місце (серед 68 структурних підрозділів).

Наукова робота

На кафедрі працює 10,65 штатних одиниць наукових працівників. Виконуються 5 фундаментальних  НДР (із загальним фінансуванням 2 330 тис. грн), що включені до тематичного плану університету і фінансуються Міністерством освіти і науки України за рахунок державного бюджету.

За рахунок Фонду розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання університету виконується 1 робота на загальну суму  140 тис. грн.

На підтримку наукового об’єкта національного надбання (вимірювальні комплекси радіофізичної обсерваторії ) МОН України виділило  480 тис. грн.

Результати наукових досліджень представляються в наукових публікаціях, на конференціях.

У 2018/19 навчальному році опубліковано   1    монографію, 29 статей і  11 тез доповідей ( 9  опубліковано у міжнародних виданнях).

У Scopus було проіндексовано  23  публікації.

У Web of Science проіндексовано  21 публікація.

         Проводились заходи з охорони праці та техніки безпеки.

Виконання науково-дослідних робіт проходить за умов подальшого старіння матеріально-технічної бази. Поліпшення матеріально-технічної бази кафедри для наукової і навчальної діяльності залишається нагальною проблемою.

Міжнародне співробітництво

У 2018/19 навчальному році кафедра продовжувала розвивати міжнародне співробітництво.

Були відряджені за кордон в рамках міжвузівського співробітництва 5 викладачів, 1 науковий співробітник, які відвідали університети Китаю, Австрії, Франції, Болгарії та Ізраїлю.

Господарчі роботи

Значна увага приділялася господарчій роботі, поточному ремонту, підтриманню в належному стані навчальних аудиторій, науково-дослідних лабораторій, гуртожитку, підсобних приміщень, РФО як наукової бази і бази навчальної та виробничої практик.

Важливою задачею є

-         економія спожитих ресурсів, в тому числі енергоресурсів, згідно з Програмою енергозбереження Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2017–2022 роки,

-         підтримання у належному стані навчальних та інших приміщень,

-         покращення умов навчально-виховного процесу,

-         покращення побутових умов студентів і працівників кафедри;

-         забезпечення безпечної експлуатації приміщень та утримання їх у належному санітарному та протипожежному стані;

-         своєчасне і якісне проведення робіт з ремонтів будівель, споруд, інженерних мереж і навчального та наукового обладнання.

 

Заходи, заплановані в проекті 5.7 (керівник – проф. Тирнов О. Ф.) Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки на період з 02.01.2019 по 02.09.2019, виконані повністю.

 

 

Завідувач кафедри

космічної радіофізики, професор                                                  О. Ф. Тирнов

Конференції, які проводились за участю кафедри космічної радіофізики
:

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, IEEE AP/MTT/ED/AES/GRS/NPS Societies East Ukraine Joint Chapter, Радиоастрономический институт НАНУ,  Институт Ионосферы НАНУ и МОН, Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАНУ
проводили в г. Харькове 24-25 октября 2013 года
Украинскую конференцию
РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ

Конференция посвящена 100-летию со дня рождения известного украинского ученого-организатора профессора
В. А. Мисюры

http://www-space.univer.kharkov.ua/RSI-2013/index.htm


Национальная академия наук Украины, Радиоастрономический институт НАНУ, Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАНУ, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Восточно-украинское отделение IEEE, Западно-украинское отделение IEEE

организовали

                            Первуя украинскую конференцию: http://ri.kharkov.ua/emes/

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА

(Electromagnetic Methods of Environmental Studies)

25 - 27 сентября 2012 года

Конференция посвящена 90-летию со дня рождения выдающегося украинского ученого, профессора

кафедры космической радиофизики

П.В. Блиоха

Сборник тезисов докладов: http://ri.kharkov.ua/emes/EMES2012_Thesis.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________Це видання підготував Розуменко В. Т.
E-mail
: Victor.T.Rozumenko@univer.kharkov.ua.
Остання відозміна: 
5 жовтня 2020 року

Copyright © 2000 Кафедра космічної радіофізики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна